'DE ROAD VAN 11'

 

Bestuur

Voorzitter: Harold Seegers

Penningmeester: Wim Beckers

Secretaris: Roy Verwijlen

Thei Jeurissen (Groatvorst/adjudant)

Roger Meiboom (Jubilaris 1X11 jaar/adjudant)

Ron Hannen

Leden

Prins: Antoine Fijneman (Antoine II)

Jo Janssen

Jeroen Janssen

Leon Beckers (adjudant)

Frans van Nooy

Bart Cnoops (adjudant)

Steunend Lid

Desiree Cuypers

Lid in de orde van de Leefhöbber

Broer Wijnen ( St.Joost)

Til Richter

Jac Stassen

Jan Pustjens

Peter Graus

Pierre Vleeshouwers †

Har Slabbers (Linne)

Aanspreekpunten commissies

Prinsencommissie - Ron Hannen

Loterij - Ron Hannen

Waazelblaad / Sponsoring - Roger Meiboom

Optocht - Roy Verwijlen

Borden - Thei Jeurissen

Receptie - Wim Beckers

PR en website - Roger Meiboom / Roy Verwijlen

Facebook - Roger Meiboom / Antoine Fijneman

Duo-Optocht - Wim Beckers / Harold Seegers

Jubileum 3x11 (2022-2023) - Ron Hannen

Privacy Policy

S.C.S. De Leefhöbbers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. S.C.S. De Leefhöbbers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als S.C.S. De Leefhöbbers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens.

Agenda

Feestmiddag Daelzicht, Heel
woensdag 10 januari, 2018

Lees meer »

Nieuws

Uitslag Loterij 2020 !
dinsdag 18 februari, 2020

Lees meer »

Foto's

Al ozze foto's stoan op Facebook. Klik hie om de foto's te bekieke!