De road van 11

 

Bestuur

Voorzitter: Harold Seegers

Penningmeester: Wim Beckers

Secretaris: Roy Verwijlen (Vorst)

Thei Jeurissen (Groatvorst)

Roger Meiboom

Ron Hannen

Leden

Prins: Marco Kortenray

Jo Janssen

Jeroen Janssen

Leon Beckers

Antoine Fijneman

Frans van Nooy

Patrick Houben

Jeroen Latour

Bart Cnoops

Steunend Lid

Desiree Cuypers

Lid in de orde van de Leefhöbber

Broer Wijnen ( St.Joost)

Til Richter

Jac Stassen

Jan Pustjens

Peter Graus

Pierre Vleeshouwers

Aanspreekpunten commissies

Prinsencommissie - Ron Hannen

Loterij - Ron Hannen

Waazelblaad / Sponsoring - Roger Meiboom

Optocht - Roy Verwijlen

Boerebroelof - Harold Seegers

Borden - Thei Jeurissen

Receptie - Wim Beckers

PR en website - Roger Meiboom / Roy Verwijlen

Facebook - Roger Meiboom / Antoine Fijneman

Duo-Optocht - Wim Beckers / Harold Seegers

Jubileum 3x11 (2022-2023) - Ron Hannen

In memoriam Johan Seegers

Met veel verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons zeer gewaardeerd bestuurslid en oud prins Johan Seegers.

Johan was ons langs zittende lid (sinds 2000). Hij vierde zijn 1x11 jubileum in het seizoen 2010-2011 en was onze jubileumprins in 2013.

Hij was door zijn enthousiasme en enorme inzet de drijvende kracht binnen de vereniging. Wij zullen hem dan ook enorm missen.

Dat Johan mag rusten in vrede.

Wij wensen Sonja, Jean, Senna en familie heel veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Privacy Policy

S.C.S. De Leefhöbbers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. S.C.S. De Leefhöbbers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als S.C.S. De Leefhöbbers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens.

Agenda

Grote opening 't Aod Kloaster, Staeveswaert!!
vrijdag 18 januari, 2019

Lees meer »

Nieuws

!* NUUJE OPTOCHROETE *!
vrijdag 18 januari, 2019

Lees meer »

Foto's

Al ozze foto's stoan op Flickr. Klik hie om de foto's te bekieke!